Chi tiết dịch vụ

CÀO HẦM ( SÊN ĐẤT ) 0918.455.699CÀO HẦM ( SÊN ĐẤT ) 0918.455.699

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SÊN ĐẤT , VÉT ĐẤT, BÙN CẢI TẠO AO, CÀO HẦM, ĐẦM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CÀO HẦM ( SÊN ĐẤT ) 0918.455.699

heart Dịch vụ vệ sinh môi trường thành vũ chuyên : hút hầm cầu - thông cầu cống nghẹt- nạo vét hố ga-xử lý vi sinh- vận chuyển chất thải công nghiệp.

yes  yes yes đặc biệt công ty còn chuyên nghiệp hơn trong dịch vụ : vét bùn ao cá,  nạo vét ao hồvệ sinh ao cá ,vệ sinh chuồng trại, như hút phân heo, vét bùn ao hồ, nạo vét ao cá các khu  vui chơi giải trí .

Kỹ thuật cải tạo nền đáy ao định kỳ giúp tăng cường sức khỏe cho cá

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng, quản lý nuôi trồng thủy sản:

1. Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đúng quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và các quy định khác có liên quan đến bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

2. Hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bố trí khu chứa bùn thải và các chất thải đảm bảo yêu cầu không cho chất thải thoát ra môi trường bên ngoài; công bố lịch thời vụ sên, vét đất, bùn cải tạo ao đầm cho từng vùng phù hợp với điều kiện tự nhiên và diễn biến thời tiết để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn thời điểm sên, vét, cải tạo ao, đầm.  

CÀO HẦM ( SÊN ĐẤT ) 0918.455.699

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sên đất,, vét đất, bùn cải tạo ao, cào hầm, vét đầm nuôi trồng thủy sản bằng cơ giới làm Giấy đề nghị gửi UBND cấp xã nơi có ao, đầm cần sên, vét cải tạo (Phụ lục).

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá điều kiện thực tế của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân  xác nhận cho phép sên đất,vét đất, bùn cải tạo ao, cào hầm, vét đầm nuôi trồng thủy sản. Trường hợp không cho phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thành phần đoàn kiểm tra: Đại diện UBND cấp xã, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xã và đại diện ấp, khóm sở tại. Đối với diện tích sên, vét, cải tạo của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ấp, khóm được giao đất, giao rừng sản xuất, kinh doanh rừng, thành phần đoàn kiểm tra phải có kiểm lâm địa bàn xã.

3. Đối với diện tích sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm thuộc lâm phần do các Ban quản lý rừng, Công ty lâm nghiệp hoặc các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng khác:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký với tiểu khu hoặc phân trường. Tiểu khu hoặc phân trường tổ chức kiểm tra, đề xuất lãnh đạo đơn vị cho thực hiện.

- Sau khi cho phép sên đất, vét,cào hầm Chủ rừng phải thông báo cho UBND cấp xã biết để phối hợp theo dõi, kiểm tra.

4. Trường hợp sên vét bằng phương pháp thủ công không phải xin phép; nhưng khi thực hiện phải đảm bảo không để bùn, đất, chất thải khác trong ao, đầm chưa được xử lý thoát ra môi trường bên ngoài; đồng thời phải báo cáo UBND cấp xã hoặc tiểu khu, phân trường (nếu diện tích sên, vét nằm trong lâm phần của các đơn vị, tổ chức quản lý rừng).

CÀO HẦM ( SÊN ĐẤT ) 0918.455.699

mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

kỹ thuật : 0918.455.699 a vũ

điều hành : 0948.600.500 a long

văn phòng : 0937.700.600 - 0906.778.400Các dịch vụ khác